rabibocher


rabibocher
I vt.fam.
1. tuzatmoq (naridan-beri, chala-chulpa, bir amallab, zo‘rg‘a)
2. murosaga keltirmoq, yarashtirmoq, kelishtirmoq
II se rabibocher vpr. yarashmoq, murosaga kelmoq, kelishmoq; ils se sont rabibochés ular yarashib olishdi.

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.